Alapítvány   események   jelentkezési lap   kreditek   facebook    kérdések-válaszok   hallgatók tapasztalata    hitünk   tajékoztató    wikipédia    

LOGOS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk non-profit szervezet, így támogatóink, önkénteseink és barátaink szívélyes adományaiból, szolgálataiból ill. szponzorok támogatásából tartja fenn magát. Örömmel veszünk bármiféle segítséget , ima, fizikai vagy anyagi támogatást!
   

Amennyiben 1%-át szívesen ajánlja céljainkra, adószámunk: 18204845-1-05  

Támogatás befizetésére személyesen ill. bankszámlánkra történő utalással van lehetőség.

Bankszámlaszámunk: (Unicredit Bank) 10918001-00000070-879800100

 

Durkó István, Kőszikla Baptista Gyülekezet, Budaörs

Támogatás  * Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány  *  3534 Miskolc Stadion ú. 61. Fsz/3.

 

Durkó István, Kőszikla Baptista Gyülekezet, Budaörs

Hisszük, hogy Ő az Új és örökkévaló Szövetség szerzője, egyetlen, kizárólagos közvetítője az Atya és a világ között. Jézus az Ő Testének, vagyis az egyháznak a feje. Jézus Krisztus a mi példaképünk szentségben, szeretetben, hitben, szelídségben, alázatban, beszédben, cselekedetben, Istennek való engedelmességében, valamint szenvedésében. Hisszük, hogy Jézus Krisztus Isten, mert a Biblia Istennek nevezi Krisztust. Jézus Isten munkáit viszi véghez, olyan emberként, Akinek eljövetelét megjövendölte az ószövetség.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy kijelentse az embereknek az Atyát, saját áldozatával eltörölje a bűn hatalmát és lerontsa az ördög munkáit. Szolgálatában prófétaként hirdette Isten akaratát, főpapként képviselte és képviseli a népét Isten színe előtt. Betöltötte az ószövetségi törvényt, az Írások szerint meghalt és harmadnapon föltámadt, felment a mennybe és Ő ma is Úr és Király.

 Hisszük, hogy a Szent Szellem valóságos Isten, és valóságos személy, Aki az Atyától származik. Azért jött a földre, hogy az Egyházban Jézus Krisztus személyét fölmagasztalja, és minden hívőt elvezessen a Fiúval való személyes közösségre, valóságos Istenismeretre és imádatra.

Szolgálatával meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Egyesíti az embert Jézus Krisztussal hitben; felfrissülést hoz Isten népének; az újjászületett egyháztagokban él, a Szent Szellem gyümölcsét teremve bennük, képessé téve így őket arra, isteni vezetést kapjanak, valamint továbbhaladjanak a megszentelődésben.

Hisszük, hogy a Szent Szellem Úr és Isten. A Szent Szellem munkálkodása folytán a bűnösök ma is bűnbocsánatot nyernek, a betegek meggyógyulnak, a szenvedély-függőségben élők szabadok lesznek, a halottak feltámadnak, az elvetettek megtalálják helyüket Isten családjában.

Hisszük, hogy a Szent Szellem győz meg minket Jézus Krisztus igazságáról és szeretetéről, megtérésre indít, és és megtapasztalhatóvá teszi Isten dicsőségét. Legfontosabb tevékenységei: vezetés, tanítás, vigasztalás, Krisztus-dicsőítés.

Hisszük, hogy Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, a föld porából formálta testét, és szellemet lehelt belé. Így lett az ember élő lélekké. Hisszük, hogy Isten azért alkotta az embert, hogy közösségben legyen Ővele, és szándéka az volt, hogy teremtés az Ő dicsőségére éljen. A teremtett ember fő célja és feladata Isten dicsérete, imádata és uralmának kiterjesztése az egész földön.     

Az ember eredendő bűne miatt az emberiség egésze elszakadt a Mindenható Istentől, és teljes természetében lázadóvá és romlottá vált. Saját erejéből képtelen arra, hogy visszatérjen a Teremtőjéhez, és a Vele való szeretetkapcsolathoz. Az elbukott, bűnös ember, bármilyen jellemű, vagy bármit is ért el, örökre elveszett és reménytelen Jézus Krisztus megváltása nélkül. Jézus az egyetlen lehetőség az ember számára.

Hisszük, hogy az az ember, aki bűnei megbánásával elfordul gonosz életmódjától és Krisztusra, mint Megváltójára, valamint az Ő helyettesítő kereszthalálára tekint, IMÁDKOZIK ÉS SEGÍTSÉGÜL HÍVJA JÉZUS KRISZTUST új, örök életre születik a Szent Szellem által.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus megváltó cselekedete által elérhetővé válik számár a bűnbocsánat, az istentelen kötelékekből való megszabadulás és a Szent Szellemben való szabadság lehetősége.

Isten, az Atya megossza szellemét mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban. Az Atya ígérete, hogy a Szent Szellemet hatalommal elküldi Jézus követőinek, nem csak Jézus földi szolgálata alatt élő tanítványainak szólt, hanem minden utánuk következő nemzedék tanítványainak is.Hisszük, hogy az újszövetségi Egyház Isten szuverén cselekedete.

Az egyház Krisztus Teste Isten szolgálatára és imádására lett elhívva. Az egyház fő feladata minden korban az, hogy minden népet Krisztus tanítvánnyá tegyen, tanítványokat neveljen és az Evangéliumot, mint Isten jó akaratát az emberi élet és gondolkodás minden területére elvigye. Hisszük, hogy az egyház legfőbb küldetése bemutatni az élő Jézus Krisztust, a föltámadott Urat, aki egy új lehetőséggel ajándékozza meg az embert, átformálja természetét, így mind Isten előtt, mind az emberek előtt kedvessé, és a társadalom szempontjából becsületessé és hasznossá teszi.

Hisszük, hogy az egyházat Isten jó cselekedetekre és Isten Igéjének megőrzésére, valamint hiánytalan megcselekvésére rendelte. Krisztus Testének építése céljából.

Hitünk minden dolgok isteni beteljesülésére írányul, ami magában foglalja Jézus Krisztus látható, személyes és dicsőséges visszatérését; a halottak feltámadását és a Krisztusban élők átváltozását az örök életre; az igazak és hamisak - nemzetek és emberek személyes ítéletét; Krisztus királyságának beteljesedését itt a földön, valamint azt követően az Új Mennyben és az Új Földön.

 


HITÜNK 2